Diagnoza i badania psychologiczne


Badania psychologiczne są wykorzystywane m.in. w orzecznictwie, doborze pracowników, diagnozie neuropsychologicznej, poznaniu i ocenie własnych predyspozycji, swoich mocnych i słabszych stron.
W zależności od narzędzi niezbędnych do zastosowania proces diagnostyczny trwa od jednego do kilku spotkań. W swojej pracy stosujemy tylko profesjonalne narzędzia do diagnostyki psychologicznej.

Oferujemy m.in.:

  • diagnozę cech temperamentalnych i osobowościowych - m.in. profilu osobowości i temperamentu, funkcjonowania emocjonalnego, stylów radzenia sobie w sytuacjach trudnych)
  • diagnozę procesów poznawczych - m.in. ilorazu inteligencji, pamięci, uwagi, funkcji wykonawczych, koordynacji wzrokowo-ruchowej

Cena: zależy od przeprowadzonych badań i testów